SEMAFOR 2006
Košice, 19. - 21. 9. 2007
 
Informácie o konferencii   |   Zborník z konferencie   |   Sponzori

Pozvánka   |   Program konferencie

  Medzinárodná vedecká konferencia SEMAFOR'07 a EKONOMIKA FIRIEM 2007 , je voľným pokračovaním medzinárodných konferencií každoročne organizovaných Podnikovohospodárskou fakultou v Košiciach, Ekonomickej univerzity Bratislava. Pod jej názvom sa skrýva zámer organizátorov prezentovať súčasný stav a tendencie vývoja slovenskej ekonomiky po vstupe do Európskej Únie na širokej názorovej platforme odborníkov z praxe, vedy a akademickej obce.

  V súčasnosti sú názory odbornej verejnosti na pozitívny makroekonomický vývoj krajiny a jeho reálne dopady na podnikateľskú sféru polarizované. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na odbornú prezentáciu a diskusiu, konfrontáciu názorov domácich i zahraničných účastníkov konferencie.

Medzinárodný vedecký výbor

Predseda:
 • prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.,
  dekan PHF EU v Bratislave, SR
Členovia:
 • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,
  rektor EU v Bratislave, SR
 • prof. Fedir Vastschuk,
  rektor ZŠU v Užhorode, Ukrajina
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik,
  prorektor AE, Krakov, Poľsko
 • prof. dr. Michael Theil,
  Wirtschaftsuniversität, Viedeň, Rakúsko
 • dipl. Ing. Alfred Schulze,
  Q-DAS GmbH & Co KG, Nemecko
 • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.,
  dekan FP VŠE v Prahe, ČR
 
 • prof. Ing. Peter Bielik, CSc.,
  dekan FEM SPU v Nitre, SR
 • prof. Ing. Ján Lisý, PhD.,
  dekan NF EU v Bratislave, SR
 • prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.,
  vedúci katedry Podnikového hospodárstva, FPM EU v Bratislave, SR
 • doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.,
  prorektor EU v Bratislave, SR
 • doc. Ing. Ľuboslav Szabo, PhD.,
  dekan FPM EU v Bratislave, SR
 • prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.,
  riaditeľ EÚ SAV, SR


Odborní garanti konferencií

Ekonomika firiem 2007
SEMAFOR 2007
 • prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.              
 • doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
 • prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc.
 • doc. Ing. Eva Kafková, PhD.


Sekcie a ich garanti

Sekcia A
Nové teórie manažmentu podnikov
   Odborný garant:
doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD.
Sekcia B
Finančné riadenie podnikov v podmienkach
znalostnej ekonomiky
   Odborná garantka:
doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Sekcia C
Obchodné podnikanie v novom
ekonomickom prostredí
   Odborná garantka:
doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
Sekcia D
Makroekonomické aspekty podnikania v
kontexte globalizácie
   Odborná garantka:
doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc.
Sekcia E
Bankovníctvo a poisťovníctvo v procese
integrácie do Európskej menovej únie
   Odborná garantka:
doc. Ing. Eva Kafková, PhD.


Programový výbor

 

Organizačný výbor

Predseda:
 • Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.,
  prodekanka PHF EU

Členovia:
 • doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc.,
  prodekanka PHF EU
 • doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.,
  prodekanka PHF EU
 • doc. Ing. Martin Vološin, PhD.,
  prodekan PHF EU
 • doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.,
  vedúca katedry účtovníctva a financií PHF EU
 • doc. Ing. Eva Kafková, PhD.,
  vedúca katedry ekonómie PHF EU
                Predseda:
 • Ing. Babula Mendelová,
  tajomníčka PHF EU Košice

Členovia:
 • doc. Ing. Matej Polák, CSc.
 • Ing. Jana Czillingová, CSc.
 • PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.
 • Ing. Michal Stričík, PhD.
 • Ing. Tomáš Výrost, PhD.
 • Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD.
 • Ing. Cyril Závadský
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta, Tajovského 13, 041 30 Košice