SEMAFOR 2006
Košice, 19. - 21. 9. 2007
 
Informácie o konferencii   |   Zborník z konferencie   |   Sponzori

Titulná strana

Obsah


Problems the adoption of the EURO in Lithuania
Rima AUGULYTĖ – Václav DUFALA

Úrovne podnikovej kultúry a ich vzťah k efektívnosti podniku
Alena BAŠISTOVÁ

Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
Eduard BAUMÖHL – Mária FARKAŠOVSKÁ

Aplikácia benchmarkingu vo firmách
Lucia BEDNÁROVÁ – Igor LIBERKO

Inovačná výkonnosť ekonomiky
Viktória BOBÁKOVÁ

Základné princípy a hlavné komponenty riešení Business Intelligence
Štefan ČARNICKÝ

Ekonomické a právne podmienky pre malé a stredné podnikanie v Slovenskej republike.
Karolína ČERVENÁ

Manažment efektívnosti získavania dlhodobého majetku
Jana CZILLINGOVÁ

Miejsce osobowości ludzkiej w rozwoju cywilizacyjnym
Włodzimierz DELUGA – Artur BOKRZAŃSKI

Systém strategického pozorovania a jeho význam pre podnik
Lucia DEMJANOVÁ

Modele zarządzania jakością
Mieczysław DIETRICH

Energetická politika ČR v kontextu EU
Jiří DOBRYLOVSKÝ – Petr ADÁMEK

Vplyv PZI na ukazovatele rozvoja DSP SR
Josef DRÁBEK – František ŽIVICKÝ

Výkonnosť strategických podnikov
Lenka DUBOVICKÁ

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven
Eva DUCHÁČKOVÁ

Podnikání v dopravě
Jan EISLER

Podnikanie kúpeľných podnikov v novom ekonomickom prostredí
Darina ELIAŠOVÁ

Ponuka a dopyt na trhu rizikového kapitálu v SR
Magdaléna FREŇÁKOVÁ

Vybrané aspekty plánovania a riadenia kariéry zamestnancov
Vladimír GÁBOR

Vrcholový manažér – požiadavky, nároky a zmeny v prístupe
Jozef GAJDOŠ

Význam Balanced Scorecard pre meranie a riadenie výkonnosti podniku
Beáta GAVUROVÁ

Emócie a reklama: pohľad do zákulisia
Katarína GOFUSOVÁ

Tendencie finančných tokov v integračnom zoskupení Európskej únie
Jaroslava HEČKOVÁ

Podnikový nákup v novém ekonomickém prostředí
Jiří HOFMAN – Marek COZL

Zralost trojimperativu projektového managementu
Helena HRŮZOVÁ

Úloha oceňovania zásob vo finančnom riadení
Jozefína HVASTOVÁ – Viera ZORIČÁKOVÁ

Vývoj zamestnanosti v MSP v Prešovskom kraji
Jana JANIČKOVÁ

Spotrebné funkcie a funkcie úspor
Rastislav JURGA

Vybrané aspekty financovania vysokého školstva na Slovensku
Jana JURKOVÁ

Sociální zodpovědnost ve výročních zprávách českých a slovenských podniků
Klára KAŠPAROVÁ – Radoslav ŠKAPA

Metoda analizy kosztów jakości
Janusz KAWA

Konstrukcja modelu sterowania produkcją
Leszek KAWA

Situácia v automobilovom priemysle a jej vplyv na podniky automobilového priemyslu na Slovensku
Katarína KICÁKOVÁ

Prístupy k ekonomicko-finančným aspektom riadenia podnikov v teórii a praxi
Dana KISEĽÁKOVÁ – Alexander KISEĽÁK

Nákup priemyselných podnikov a metamorfózy marketingu
Jaroslav KITA

Postavenie trhu s cennými papiermi v ekonomickom systéme Slovenskej republiky a porovnanie s vybranými transformujúcimi sa krajinami
Peter KOČKIN

K finančnej situácii poisťovne Kooperativa, a. s.
Zuzana KOLESÁROVÁ – Ladislav HARVÁNEK

Riadenie toku klientov v bankovej pobočke
Anton KORAUŠ

Bankopoistenie v Európskej únii
Anton KORAUŠ

Benchmarking – nástroj na zlepšovanie kvality
Monika KOREŇOVÁ

Vzťah kalkulácie k výsledku hospodárenia
Albína KOSTKOVÁ

K zhodnoteniu finančnej situácie Všeobecnej úverovej banky, a. s. za roky 2001 – 2006
Martin KRAČINOVSKÝ – Eva KAFKOVÁ

Prístup k tvorbe študijných programov
Jan KRÁČMAR

Bankovní náklady a směrování nových bankovních produktů
Jan KRAJÍČEK

Ochranná známka, obchodné meno a ich spoločné a rozdielne rysy
Martin KRIŽAN

Dilemmas new information global economy and indicator ICT
Kazimierz Wł. KRUPA

International tax co-operation via exchange of information – the transatlantic point of view
Jana KUBICOVÁ

Obchodné podnikanie a jeho etablovanie vo vysokoškolskom vzdelávacom priestore
Vanda LIESKOVSKÁ – Jana NIMRICHTEROVÁ

Priemyselná politika v procese integrácie SR do EÚ
Ján LUKÁČIK

Predpoklady modelu merania návratnosti z investícií do projektov zlepšovania Six Sigma
Štefan LYÓCSA

Marketingové vzťahy so zákazníkmi aj ako prejav spoločensky zodpovedného správania sa firiem
Štefan MAJTÁN

Sprostredkovanie poistenia v procese globalizácie poistného trhu
Anna MAJTÁNOVÁ

Finančné nástroje ako prostriedok transferu finančných rizík podniku
Peter MARKOVIČ – Gabriela PONECOVÁ

Manažment nákladov v procese výstavby
František MESÁROŠ

Vytváranie znalostnej kultúry v podniku
Peter MESÁROŠ

Manažment lokalizácie obchodných podnikov v novom ekonomickom prostredí
Anton METEŇKO

Manažment zmien ako prostriedok optimalizácie činnosti podniku
Bohuslava MIHALČOVÁ – Roman TOMA

Projektový manažment externých účastníkov realizácie projektov
Pavol MIZLA

Controlling as a tool of the project management
Janusz NESTERAK – Iwona BEDNARSKA

Faktory ovlivňující chování spotřebitelů v oblasti mobilních her
Shintaro OKAZAKI – Radoslav ŠKAPA – Ildefonso GRANDE

Tendencie zmien riadenia ľudských zdrojov v znalostnej spoločnosti
Cecília OLEXOVÁ

Vplyv značky na spotrebiteľské správanie
Lenka PČOLINSKÁ

Makroekonomické problémy a ich vplyv na podnik a podnikanie
Rozália PÉTROVÁ

Ekonomické aspekty využitia biomasy v podmienkach Slovenska
Matej POLÁK

Stratégia podnikania v kontexte globalizácie
Dagmar PRIVIDI

A look at the problem of safety of the polish banking sector examined through the perspective of the monetary policy conducted
Iwona PRZYCHOCKA

Budovanie lojality zákazníka prostredníctvom kvality
Patrycja PUDŁO

Inovatívne finančné nástroje ako základná programová stratégia financovania projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
Matúš RAKOVSKÝ – Eva ROMANČÍKOVÁ

Analýza vývoje českého průmyslu v letech 2002 – 2006 z pohledu institucionálních sektorů
Jaroslav SEDLÁČEK

Balanced Scorecard: prvotná a súčasná podoba Balanced Scorecard a jeho úspešná implementácia
Elena SEDLÁKOVÁ

Možnosti uplatňovania systému One-Stop Shop pri DPH v daňovej legislatíve SR a v  krajinách EÚ
Jana SIMONIDESOVÁ

Doplnkové dôchodkové sporenie
Elena ŠIRÁ

Determinanty tvorby študijných programov v študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku
Štefan SLÁVIK

Analýza tvorby novovytvorenej hodnoty v podnikoch slovenskej ekonomiky
Jana ŠNIRCOVÁ

Вопросы управления развитием современных метрополий
Janusz SOBOŃ – Zdzisław SIROJĆ

Factors of poland’s economic growth after accession to the european union
Bogusław STANKIEWICZ – Joanna Julia SIENKIEWICZ

Polish enterprises in free market econmy – problems, challenges and barriers.
Bogusław STANKIEWICZ

Obchod a vzdelávanie
Jana ŠTOFILOVÁ

Využívanie fondov Európskej únie samosprávou na Slovensku
Michal STRIČÍK

Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR
Petr SUCHÁNEK – Jiří ŠPALEK

Plánovanie - nástroj kompetentného manažmentu podniku
Ľuboslav SZABO – Miroslav GRZNÁR – Jaroslav JANÍK

Projekty Six Sigma v oblasti zlepšovania bezpečnosti
Michal TKÁČ – Marek ANDREJKOVIČ

Mýty a fakty o Slovenskej ekonomike 2
Michal TKÁČ – Matej HUDÁK – Štefan LYÓCSA

Inovácie vo vývoji prístupov k teóriám konkurencie, súťaživosti, resp. protimonopolnej politiky
Mária TOKÁROVÁ – Eva RIEVAJOVÁ

Nová teorie ekonomiky a managementu. Fikce nebo realita
Jan TRUNEČEK

Preferované konkurenčné stratégie hutníckych podnikov
Viktor UDODIK

Informačná spoločnosť v kontexte Lisabonskej stratégie v podmienkach Slovenskej republiky
Jaroslava VAGASKÁ

Paradigmy súčasných koncepcií manažmentu rizika v kontexte príspevku k finančnej výkonnosti podniku
Tatiana VARCHOLOVÁ

Model merania strategického rizika podniku
Michaela VASILOVÁ

Porovnanie pružnosti organizácie v Slovenských a nemeckých firmách
Pavel VAVRINČÍK

Hlavní soudobé vývojové trendy na světových burzovních trzích
Jitka VESELÁ

Stratégie v jednotlivých fázach podnikovej krízy
Jaroslava VIDOVÁ – Jozef MIHOK

Nákupné podmienky
Kristína VIESTOVÁ

Estimating the Value of the Tax Incentive to Incorporate
Jan VLACHÝ

Niektoré teoretické aspekty stratégie akvizície a vývoj akvizícií v Európe
Martin VOLOŠIN – Darina VOLOŠINOVÁ

Facility management v synergii s PPP
Vlastimil Karel VYSKOČIL

Polityka podatkowa Unii Europejskiej
Piotr WENSIERSKI

Modely inovačných procesov v priemyselných podnikoch
Iveta WIENEROVÁ

Priebeh funkcie rentability vlastného imania v podnikoch pôsobiacich na území SR
Zuzana ZÁVARSKÁ

Vyučovanie podnikateľskej etiky pomocou metódy zážitkového učenia
Pavel ŽIARAN

Aktuálne problémy odmeňovania zamestnancov v malých a stredných podnikoch
Katarína ZIMERMANOVÁ
ISBN 978-80-225-2482-7
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta, Tajovského 13, 041 30 Košice